PO NAUKĘ ZAGRANICĘ

PRAKTYKA ZA GRANICĄ! Logo_Erasmus

Chcesz zdobyć doświadczenie zawodowe, nawiązać nowe znajomości, kontakty i przeżyć przygodę?

WYJEDŹ NA PRAKTYKĘ ERASMUSA

Można wyjechać na praktykę do przedsiębiorstwa, organizacji lub instytucji zagranicznej, która zgodziła się przyjąć Cię na praktykę w ramach Erasmusa.

Sam zdecyduj na jak długo chcesz jechać.

Minimalny okres pobytu to 3 miesiące!

Student biorący udział w wymianie otrzyma stypendium jako dofinansowanie kosztów podróży i pobytu w innym kraju.

Szczegółowe informacje:

Dział Współpracy Międzynarodowej

Ul. Kaliskiego 7, RCI, p. 119B tel: (52) 374-92-57, (52) 374-94-32

http://www.utp.edu.pl/wspolpraca/z-zagranica/llp-erasmus.html

http://www.erasmus.org.pl/


Stypendium Fundacji Crescendum Est - Polonia dla studentów i absolwentów

Zarząd Fundacji Crescendum Est - Polonia uprzejmie zawiadamia, że Rada Fundacji podjęła uchwałę nr 13/R/2014 w dniu 30 września 2014 roku o otwarciu XIX Konkursu o stypendium Fundacji Crescendum Est - Polonia.
Stypendia przyznawane przez Fundację służyć mają realizacji marzeń edukacyjnych polskiej młodzieży, w szczególności poprzez finansowanie studiów w najlepszych uczelniach zagranicznych.

Konkurs o stypendium Fundacji Crescendum Est - Polonia przeznaczony jest dla młodych ludzi, będących obywatelami polskimi, posiadającymi w Polsce stałe miejsce zamieszkania.

Warunkiem zakwalifikowania wniosku do rozpatrzenia w ramach XIX Konkursu o stypendium jest złożenie do 31 grudnia 2014 roku wypełnionego kwestionariusza aplikacyjnego wraz z kompletem załączników pod adresem Biura Zarządu Fundacji:
Fundacja Crescendum Est - Polonia
Al. J. Ch. Szucha 9
00-580 Warszawa
Nowy kwestionariusz wraz z załącznikami dostępny jest na stronie Dokumenty portalu Fundacji.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi około 15 kwietnia 2015 roku.

Informacje pochodzą ze strony Fundacji Crescedum Est - Polonia.

Program stypendialny rządu szwajcarskiego dla obywateli Polski – absolwentów studiów magisterskich i post. doc.

Stypendia na pobyty naukowe dla młodych (urodzonych po 1 stycznia 1980 roku) absolwentów studiów magisterskich, doktorantów i postdoc (limit wieku nie obowiązuje - max 5 lat od obrony doktoratu), reprezentujących różne dziedziny.
- okres - 12 miesięcy
- ilość - do 4
- wymagana znajomość języka francuskiego, niemieckiego, włoskiego lub angielskiego
- wymagane potwierdzenie przyjęcia przez wybrany ośrodek zagraniczny

Dokumenty dotyczące tych stypendiów powinny być złożone w nieprzekraczalnym terminie: 31 października 2014 r.
więcej informacji na stronie Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

 


 

XVIII Edycja Międzynarodowego Programu Stypendialnego dla Krajów Europy Środkowej i Wschodniej

Program stypendialny DBU ma na celu profesjonalne zawodowe kształcenie polskich przyszłych kadr ochrony środowiska oraz zdobycie doświadczenia zawodowego, które ułatwi młodym absolwentom rozpoczęcie kariery w dynamicznie rozwijającym się sektorze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Dodatkowo, program pozwala rozwinąć znajomość języka niemieckiego, nawiązać cenne branżowe kontakty i zdobyć doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku.

Program stypendialny umożliwia odbycie zawodowego bądź naukowego stażu w Niemczech. Podczas stypendium realizujesz przygotowany przez siebie projekt badawczy na ważny dla ochrony środowiska w Polsce lub w Niemczech temat.

Staż można odbyć na uniwersytetach, w ministerstwach, przedsiębiorstwach, instytutach badawczych, urzędach, organizacjach pozarządowych, centrach badawczo - biznesowych itp. DBU wybiera miejsce najbardziej odpowiednie dla Twojego stażu – instytucję, której opieka umożliwi Ci pełną realizację projektu. Możesz też sam zaproponować takie miejsce, a DBU pomoże Ci się do niego dostać. Staż może trwać od sześciu do dwunastu miesięcy. Laureaci otrzymują początkowo stypendium sześciomiesięczne, a pod koniec tego okresu można ubiegać się o przedłużenie pobytu do kolejnych sześć miesięcy.

Wysokość stypendium wynosi 1060, - euro na miesiąc i jest ono wolne od podatku. Ponadto DBU finansuje koszty ubezpieczenia (OC, wypadkowe, chorobowe) w Niemczech. DBU nie może finansować przedłużenia pobytu dla realizacji już rozpoczętych studiów lub praktyk w Niemczech.

Stypendia przyznawane są w trybie konkursowym. O stypendium można ubiegać się tylko jeden raz. Dlatego ważne jest staranne przygotowanie aplikacji. Szczególnie istotna jest przedstawiona przez kandydata koncepcja projektu, który chce on realizować na stypendium (szczegóły wyjaśnione poniżej).

Termin składania wniosków: do 16.09.2014

więcej informacji na stronie: Stowarzyszenia dla Środowiska


ESTOPHILUS - Stypendia w Estonii dla doktorów, doktorantów i studentów II stopnia

Istnieje możliwości uzyskania stypendiów „Estophilus” finansowanych przez estońskie Ministerstwo Edukacji i Nauki. Ubiegać się o nie mogą posiadacze stopnia doktora oraz studenci studiów II lub III stopnia, którzy przygotowują pracę na temat związany z Estonią.

Najbliższy termin składania wniosków to 1 października.

Stypendium może być przyznane na okres od 5 do 10 miesięcy; 5-miesięczne stypendium wynosi 2500 euro.

Więcej informacji

 


FULBRIGHT GRADUATE STUDENT AWARD
Logo Fundacji Fulbrighta
Trwa konkurs na 9- miesięczne stypendia dla absolwentów polskich szkół wyższych zainteresowanych studiami magisterskimi i doktoranckimi w uczelniach amerykańskich w roku akademickim 2015-16. Zgłoszenia przyjmowane są na dowolny kierunek, oprócz programów MBA i studiów medycznych.

Wnioski na wyjazd w roku akademickim 2015-16 przyjmowane są do 30 sierpnia 2014 roku.

O stypendia mogą ubiegać się osoby, które
  • są obywatelami polskimi i nie posiadają podwójnego obywatelstwa lub karty stałego pobytu w USA (zielona karta);
  • wykazują się doskonałą znajomością języka angielskiego
  • są absolwentami polskich uczelni wyższych i posiadają tytuł magistra nie wcześniej niż od 2013 roku lub uzyskają go do końca roku akademickiego 2014-2015;
  • uzyskały bardzo wysoką średnią ocen ze studiów;
  • nie studiują aktualnie bądź nie studiowały wcześniej w USA.
Ostatecznym warunkiem uzyskania stypendium będzie pozytywna odpowiedź z uczelni amerykańskiej. Wskazane przez kandydata uczelnie i programy studiów zostaną wzięte po uwagę pod warunkiem, że kwalifikacje kandydata oraz załączone dokumenty będą spełniać wymogi stawiane przez uczelnię. W przypadku pozytywnej decyzji uczelni, w której całkowity koszt pierwszego roku studiów przekroczy oferowane stypendium, kandydat będzie musiał przedstawić Komisji Fulbrighta dokumenty potwierdzające posiadanie pozostałej sumy.
Przyznawane stypendium obejmuje:
  • stypendium w wysokości do $30 000, finansujące pierwszy rok studiów magisterskich lub doktoranckich, mogą być przyznane na okres 9 miesięcy;
  • ubezpieczenie i koszty podróży;
  • wizę J-1, sponsorowaną przez Departament Stanu USA, podlegającą przepisowi 2-year-home-residency;
  • wizę J-2 dla towarzyszących członków rodziny.

Więcej informacji na stronie Programu

 


STYPENDIA FUNDACJI KOŚCIUSZKOWSKIEJ NA WYJAZDY DO USA NA ROK 2015/2016

 


logo: The Kosciuszko Foundation, Incorporated 1925

Fundacja Kościuszkowska (The Kosciuszko Foundation z siedzibą w Nowym Jorku, założona w roku 1925, działa na rzecz pogłębiania więzi między Polską i Stanami Zjednoczonymi poprzez programy edukacyjne oraz wymianę kulturalną i naukową. Na stypendia dla polskich i amerykańskich studentów, doktorantów, naukowców i artystów oraz promocję kultury i nauki polskiej w Ameryce Fundacja przeznacza rocznie około 1 miliona dolarów.

Stypendia przeznaczone są na prowadzenie badań naukowych i wykładów oraz doskonalenie warsztatu artystycznego dla osób znajdujących się różnych etapach kariery, również dla doktorantów i początkujących artystów. Nie ma żadnych limitów wiekowych i ograniczeń w odniesieniu do dziedziny lub dyscypliny nauki oraz obszarów działalności artystycznej. Kandydaci muszą posiadać co najmniej tytuł zawodowy magistra lub lekarza medycyny.
Termin składania wniosków : 15.10.2014
Więcej informacji na stronie Fundacji Kościuszkowskiej
INFORMACJA_PL
ULOTKA_PL


STUDIA W CHINACH

 

chinyMarzysz o tym, żeby poznać kulturę azjatycką i zwiedzić odległe zakątki świata?

Już dziś Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy daje Ci taką możliwość!
Na podstawie umowy pomiędzy naszym Uniwersytetem i Ningbo University każdy student może aplikować: o stypendium na roczne studia na Ningbo University w Chinach lub o stypendium na udział w letniej szkole w Ningbo (w czerwcu 2014 r.) z nauką języka chińskiego i kultury chińskiej (stypendium pokrywa koszty czesnego oraz zakwaterowania)

Więcej informacji w Dziale Współpracy Międzynarodowej UTP
tel.  52 3749299 , 52 3749257


plakat_staz_studencki_druk_may
Mobilność edukacyjna mająca na celu nabycie nowych umiejętności, to jeden z podstawowych sposobów zwiększenia szans na zatrudnienie w przyszłości oraz przyczyniania do osobistego rozwoju. Staranne przygotowanie do podjęcia studiów za granicą jest kluczem do sukcesu polityki edukacyjnej i musi znajdować się w centrum każdego projektu lub programu. Bardzo ważny jest dostęp do informacji o różnych opcjach, o finansowaniu i sposobie rozwiązywania problemów praktycznych.

 

Poniżej znajdują się linki do stron, na których możesz  znaleźć przydatne informacje.

http://ec.europa.eu/ploteus/home.jsp?language=pl

4u4opa.eu/youth/index.cfm?l_id=pl

http://ec.europa.eu/education/study-in-europe/

ec.europa.eu/euraxess/

http://cordis.europa.eu/mariecurie-actions/

http://ec.europa.eu/youreurope/index_pl.html

http://www.euroguidance.pl/